Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

 

Archive

е двоен машински центар опремен со две независни оперативни единици со 5 + 5 интерполирани оски, за да се изврши обработка на исто парче со двете глави или за обработка на две различни парчиња во исто време....

двоен машински центар со 5 + 5 интерполациски оски, нумерички контролиран, дизајниран за...