Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

 

За нас

Фирмата ТЕСИМА ДОО – Скопје

егзистира од 2001 год. организирана и сертифицирана по стандард ИСО 9001/2015.
Фирмата ТЕСИМА посебно внимание обрнува на пос продажниот период, водејќи посебна грижа за правилно функционуирање и долготрајност на машините. За оваа цел има вработено 4 инженери и техничари, сервисери едуцирани во матичните фирми во Италија, опремени со врвни инструменти за дијагностика и отстранување на дефекти. Покрај сопствени стручни лица, користиме услуги од надворешни соработници за специфични потреби. Монтажа, пуштање во работа и обука вршиме со сопствени стручни лица.

Обуката (едукацијата) на операторите опфаќа:

  • опис на машините
  • можности на машините
  • начин на работа
  • програмирање
  • обука за одржување на машините
  • ажурирање на параметри
  • обука за безбедно работење

Времето на обука и бројот на оператори за обука не е ограничено, трае до осамостојување на работата на операторот. Во периодот на траење на гаранцијата за потребите на фирмата вршиме бесплатна обука на нови кадри (оператори).
Грижата за машините е нашето мото.